แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ  

กองอำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ระบบสารสนเทศการศึกษา

สำหรับ นพท./นศพ.วพม.

ระบบสารสนเทศการศึกษา

สำหรับผู้ปกครองของ นพท./นศพ.วพม.

ระบบสารสนเทศการศึกษา 

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

CONTACT US

แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ กองอำนวยการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


ชั้น 6 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02-354-7825E-mail: evalpcm@gmail.com, evalpcm@pcm.ac.thFacebook: evaluation.pcmLine: @687waduw