การขอหนังสือรับรองทางการศึกษา

คำชี้แจง  กรุณาอ่านอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้ร้องขอ Online

1. ผู้ที่ต้องการใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) จำเป็นต้องนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ต่อ 1 ฉบับ ส่งมายังแผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ กอ.วพม. ชั้น 6 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. โดยนำมาส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์


"แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400"


การจัดทำใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) จะจัดทำหลังจากแผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ ได้รับรูปจากท่านเท่านั้น 


2. รูปถ่ายต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ลักษณะหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ทรงผมสุภาพ ไม่ปรกหน้า ไม่ปิดคิ้ว ไม่ประบ่า ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ติดเครื่องประดับ ผู้ไว้ผมยาวให้รวบผม และเขียนชื่อ-นามสกุล ไว้หลังรูปทุกใบ) 


3. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองทางการศึกษา ฉบับละ 50 บาท

โดยชำระที่ส่วนเก็บเงินรายได้ แผนกธุรการและกำลังพล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วพม.


หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี เงินรายรับสถานศึกษา วพม.

เลขที่ 013-0-24315-9


และแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมตามช่องทางนี้


4. การดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการศึกษาจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการ นับจากที่แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติได้รับใบคำร้อง ****ยกเว้นใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ตามข้อ 1****

     กรณีส่งใบคำร้องในห้วงเวลา 0800 - 1300 น. จะนับวันที่ส่งเป็นวันแรก 

     กรณีส่งใบคำร้องในห้วงเวลา 1400 - 1600 น. จะนับวันถัดไปเป็นวันแรก


5. รับหนังสือรับรองทางการศึกษาให้มารับด้วยตนเองที่แผนกประเมินผลเท่านั้น ไม่มีบริการส่งไปรษณีย์ กรณีมีผู้มารับแทน ให้นำใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องขอ และผู้รับมอบอำนาจ มายื่นเพื่อเป็นหลักฐาน


6. สอบถามเพิ่มเติม แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ  โทรศัพท์ 02 763 3583 หรือ Line@: @687waduw