การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ 

(Professional Standards Framework)