ระเบียบฯ และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

>> ระเบียบ

>> นโยบายการศึกษา

>> ประกาศด้านการพัฒนาผู้เรียน

>> ประกาศด้านการวัดประเมินผล

ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ (B-Index) พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)

ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ด้วยวิธี b-index พ.ศ.2561 (ยกเลิก)

>> ประกาศด้านกระบวนการจัดการศึกษา